About

LAGBERGS LAWYERS OFFICE

During your life you may meet different legal difficulties, where you may need good advice from a lawyer. It can be matters concerning marriage, divorce, inheritance and custody of children. Furthermore we can help you in other legal matters.

For example if you have a company, or if you are about to start a company you probably have questions regarding how to establish a new company, register trade marks, contractual matters and questions concerning tax and many other problems. Lagbergs lawyer’s office has the competence and capacity to assist you in the different legal matters that may occur in your life or in your company.

PHONE031 - 17 07 70

MAIL info@lagbergs.se

ADDRESS
Lagbergs Advokatbyrå
Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg

Integritetspolicy

Lagbergs Advokatbyrå AB

Information till registrerade: Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Lagbergs Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av samtycke från den registrerade, för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade, för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar advokatbyrån, då behandlingen anses nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse samt då behandlingen är tillåten enligt en intresseavvägning. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Lagbergs Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 5 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Lagbergs Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@lagbergs.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Ewa Backman Kihl, Lagbergs Advokatbyrå AB, 556191-2121, Västra Hamngatan 11, 411 17 Göteborg. 031-170770. Webadress: lagbergs.se. Vid epost: info@lagbergs.se

English

LAGBERGS LAWYERS OFFICE

During your life you may meet different legal difficulties, where you may need good advice from a lawyer. It can be matters concerning marriage, divorce, inheritance and custody of children. Furthermore we can help you in other legal matters.

For example if you have a company, or if you are about to start a company you probably have questions regarding how to establish a new company, register trade marks, contractual matters and questions concerning tax and many other problems. Lagbergs lawyer’s office has the competence and capacity to assist you in the different legal matters that may occur in your life or in your company.